Author Details Thumbnail
Name: Hangover 1  2002  
File: RDR_-_Hangover_1.lzx
Download: You are banned and unable to download any file!
Size: 1.53 MB
Clicks this month: 0
Overall clicks: 0
Author: Radiator
Author website: n/a
Alternative Download: n/a
Rating:
This download was added on Fri Aug 31, 2018 11:38 pm by AmigaDemos

No downloads counted up to now...
Report broken download


Demo tested on/with: WinUAE
Requires: Amiga 1200 030 4mb fast
How the demo works: WYMAGANIA: 68020+aga+trochŁ ramu (1.5mb?)
»»»»» »»» »»»»»»»»»»»

JAK ODPALI╩: dwu-kilk na ikonŁ z wb'ka, lub wpisaŪ ¶cie¹kŁ dostŁpu pliku
uruchamialnego - nie trzeba pierw wchodziŪ do jego katalogu... Wcze¶niej
musi byŪ odpalony sterownik u¹ywanego panela (domy¶lny panel jest w PAL'u,
a PAL jest standardowo w domy¶le odpalony...). SetPatch nie jest wymagany,
jednak czasem na niekt¾rych maszynach po odpaleniu zina bez SetPatch'a,
pozostaÆe ekrany mogŌ chwilowo siŁ trochŁ pierdoliŪ, ale to nic... potem
wszystko wr¾ci do normy. Je¹eli po odpaleniu zina na ekranie zamiast
przycisk¾w macie kaszanŁ, znaczy to, ¹e nie starczyÆo chipu... - jednak zin
siŁ odpali (bez button¾w).

PREFSY:

PANELFILE=<file>
wskazuje na plik zawierajŌcy panel... wpisujŌc /Mad, gdzie x oznacza numer od
1 do 3, wybieramy panel 'wewnŁtrzny'. domy¶lnie ustawione jest na /:1


TITLEITALIC=YES|NO
je¶li wÆŌczone, nazwa artka nad kt¾rŌ jest mysz w menu bŁdzie wy¶wietlana w
trybie pochyÆym - domy¶lnie tryb jest wyÆŌczony


NODISPLAYPANELS
powoduje ¹e nie sŌ wczytywane i wyswietlane panele - ale wszystkie buttony
tak... u¹yteczne je¹eli mamy naprawdŁ maÆo ramu (nie koniecznie chip'u)


TITLESTATUS=<status>
oznacza, kt¾re artki sŌ przeczytane, kt¾re nie... <status> jest zbudowany z
pewnej liczby (decymalnej), kt¾ra reprezentuje 16 artk¾w... po slashu
wystŁpuje kolejna liczba reprezentujŌca kolejne 16 artk¾w, itd. liczba
zbudowana jest w ten spos¾b, ¹e ka¹ada para jej bit¾w reprezentuje jednego
titla. poni¹ej ustawienia pary bit¾w:
00 artek nieprzeczytany
01 artek otwarty, ale nie koniecznie przeczytany
11 artek przeczytany...

standardowo wszystkie artki sŌ w trybie 00. po wybraniu artka przechodzi on w
tryb 01. a kiedy pr¾bujemy przej¶Ū do nastŁpnej strony artka, kiedy jestesmy
ju¹ na ostatniej stronie, ustawiany jest tryb 11.

oto przykÆadowe ustawienie: TITLESTATUS=3292725248/1073741824

pierwsza liczba binarnie:
%11000100.01000011.00000000.00000000
|||||| || ++---> artek nr 8 w trybie 11 - przeczytany
|||||| ++---------> artek nr 5 w trybie 01 - otwarty
||||++--------------> artek nr 3 w trybie 01 - otwarty
||++----------------> artek nr 2 w trybie 00 - nieprzeczytany
++------------------> artek nr 1 w trybie 11 - przeczytany

druga liczba binarnie:
%01000000.00000000.00000000.00000000
++------------------> artek nr 17 w trybie 01 - otwarty


FORCELARGEMODE
powoduje, ¹e ka¹dy tekst wy¶wietlany jest w trybie jedno-kolumnowym (czyli
jedna rozkurwiajŌco dupna kolumna - na caÆŌ szeroko¶Ū)


DEFAULTFORMATMODE=x
ustawia domy¶lny tryb formatowania - u¹ywany wtedy, kiedy w texcie nie ma
¹adnej komŁdy ustawiajŌcej tryb formatowania... przydatne chyba jedynie wtedy
kiedy wczytujemy text zewnŁtrzny... x okre¶la numer trybu:
1įį'Justowanie'
2įįCentrowanie
3įįFormatowanie do lewej strony
4įįFormatowanie do prawej strony
5įįFormatowanie zwykÆe
6įįTryb specjalny, tzw. AZKEE - dziaÆa tak samo jak formatowanie zwykÆe,
poza jednym wyjŌtkiem - je¹eli jaka¶ linijka nie mie¶ci siŁ na ekranie, nie
jest przenoszona do nastŁpnej lini, tylko ucinana. tryb ten powoduje ¹e azkee
nie jest w og¾le znieksztaÆcane...


COLOR[x]=RR,GG,BB
zmienia kolor textu. je¶li x jest warto¶ciŌ 1-9 zmieniamy kolory dla
dupereli, je¹eli x jest warto¶ciŌ A-F zmieniamy ustawienia kolor¾w zero.
RR,GG,BB - warto¶Ū koloru - mo¹e byŪ decymalnie, hexadecymalnie i chyba nawet
binarnie... wiŁc dla ka¹dego...


PLAYINGMODE=x
domy¶lny tryb odgrywania muzyki:
1 wszystkie modki z listy pokolei
2 modki wybierane z listy drogŌ losowania
3 jeden modek gra w k¾Æko...


AUTOPLAYMUSIC=<file>
automatyczne odgrywanie muzyki, czyli po odplaeniu zina muzyka wÆŌczy siŁ
automatycznie... <file> okre¶la nazwŁ moduÆu, lub play-listy (w formacie
HippoPlayer'a)... podajŌc zamiast nazwy pliku /Mad gdzie x to numer, odpalamy
modek z wewnŁtrznej listy o podanym numerze:
1 Everything [XBall] - ten moduÆ jest w formacie dbm
2 World of Tunes [Climber]
3 Technology [Climber]
4 Jump [Angus]

podajŌc jako numer modka warto¶Ū 0, moduÆ wewnŁtrzny zostanie wybrany
losowo...


EXECUTEx=<file>
powoduje uruchomienie pliku okre¶Æonego przez <file>. mo¹na uruchomiŪ piŁŪ
r¾¹nych program¾w podajŌc jako x odpowidni numer (od 1 do 5). przykÆad

EXECUTE1=SetPatch >NIL: ;dla jaj odpalamy setpatch'a
EXECUTE2=SYS:Devs/Monitors/NTSC >NIL: ;je¶li tu jest NTSC, to start
EXECUTE3=SYS:Storage/Monitors/NTSC >NIL: ;albo sprawdzamy jescze tutaj


AUDIOFILTERCONTROL=x
kotrola filtra dolnoprzepustowego kanaƾw audio amigi. warto¶ci dla x
0 filtr kontrolowany przez moduÆ
1 filtr zawsze wÆŌczony
2 filtr zawsze wyÆŌczony


MSXREPLAYERPRIORITY=x
priorytet playerki do moduƾw... domy¶lnie ustawiony na 5.


TOOLPRI=x
priorytet programu... domy¶lnie=0


BCMAINBACK=x
x jest warto¶ciŌ od -100 do 100. okre¶la tzw. BrightnessCorrection(tm) dla
pattern¾w w menu artk¾w. oznacza to po prostu o ile przyciemniŪ, lub
rozja¶niŪ paletŁ kolor¾w.


BCARTBACK=x
BrightnessCorrection dla pattern¾w w artkach.


BCMAINTEXT=x
BrightnessCorrection dla textu w MainMenu(tm).


BCARTTEXT=x
BrightnessCorrection dla textu w artkach.


BCCLIPARTS=x
BrightnessCorrection dla clipart¾w (zar¾wno w menu, jak i w artkach).


BCPANEL=x
BrightnessCorrection dla paneli.


NOLIGHTING
ta opcja powoduje, ¹e gad¹ety nie bŁdŌ pod¶wietlane pod kursorem myszy...


YOURSMUSICPATH=<pathname>
ustawia domy¶lnŌ ¶cie¹kŁ dostŁpu w requesterze do wyboru modka.


SCREENFONT=name/size
ustawia font ekranu, kt¾ry bŁdzie u¹ywany do wy¶wietlania menu g¾rnego oraz
czŁ¶ci requester¾w... np. SCREENFONT=topazpl.font/8


PBARFONT1/PBARFONT2/MENUFONT1/MENUFONT2/TEXTFONT1/TEXTFONT2/NAMEFONT1/NAMEFONT2
powy¹sze tooltype'y ustawiajŌ czcionki dla r¾¹nych bzdur zina... r¾¹nica
pomiŁdzy, np. PBARFONT1 i PBARFONT2 jest taka, ¹e pierwsze to definicja
czcionki dla zina, je¹eli ekran jest w trybie 1x1 (czyli rozdzielka, np.
640x512), a drugie dla ekran¾w 2x1 (640x256). tak wiŁc: PBARFONTx [czcionka
dla progress bar¾w], MENUFONTx [czcionka dla main-menu], TEXTFONTx [czcionka
dla artk¾w], NAMEFONTx [czcionka dla nazwy arta w arcie - narazie nie
supportowane]. Parametry dla tych tooltype'¾w podajemy tak jak dla tp
SCREENFONT


NOTEXTSHADOW
ustawia ¹e text artka nie ma domy¶lnie cienia... mo¹na tak¹e ofkoz zmieniŪ w
menu 'prefs'


AUTOUPDATE
text zostanie automatycznie od¶wie¹ony po wybraniu funkcji, kt¾re zmieniajŌ
wyglŌd textu, np. cie“, czcionka, etc...


AHIMODE=warto¶Ū
ustawia tryb ahi do odgrywania dbm'¾w pod ahi. warto¶Ū oznacza tu modeid ahi,
np. $0002000C... tryby te mo¹na wybadaŪ z requestera ahi otwierajŌc poprzez
menu requestera tzw. property window.


AHIFREQ=warto¶Ū
ustawia warto¶Ū rendrowania dla ahi (w hertzach)


NOFINDSAUTOKEYMODE
powoduje, ¹e je¹eli w menu zostanie znaleziony podany artek (poprzez FIND),
nie zostanie automatycznie uaktywniony tryb wyboru artka poprzez klawiaturŁ...

Download statistics Overview list for all downloads